Sprawa rotacyjnego – cd.

Otrzymaliśmy odpowiedź od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie rozbudowy „rotacyjnego”. Zostało w niej poruszonych kilka istotnych kwestii. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że burmistrz wspólnie z przewodniczącym rady działają wbrew stanowisku konserwatora, który jednoznacznie stwierdził, że granica strefy ochrony konserwatorskiej wrysowana w projekt zmiany planu dla „rotacyjnego” jest niezgodna ze studium. Mimo to w takiej formie zmiana planu ma zostać przegłosowana na najbliższej sesji.

Konserwator odniósł się także do rozbudowy i budowy budynku, dla których Starosta Puławski wydał pozwolenia na budowę, pomimo tego, że inwestor nie uzyskał uzgodnienia LWKZ. Tu jednak tłumaczenie konserwatora jest kuriozalne. Stwierdził bowiem, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 1998 r. nie może stanowić materiału pomocniczego z uwagi na fakt, że granica wpisu do rejestru zabytków na rysunku planu poprowadzona została podwójną linią! Jest to oczywisty nonsens. To „nieporozumienie” z podwójną linią wzięło się stąd, że konserwator bazował w swej opinii na czarno-białej kopii planu, gdzie linia nie została odpowiednio wybarwiona. Gdy porównamy oryginał – w wersji kolorowej, nie możemy mieć wątpliwości, że czegoś takiego jak „dwie linie” w rzeczywistości nie ma. Zatem za granicę strefy ochrony konserwatorskiej należy uznać „oś” linii zaznaczonej na mapie.

Przebieg granicy obszaru wpisanego do rejestru zabytków na tle realizowanej inwestycji doskonale został zilustrowany przez służby konserwatorskie. Nie ma żadnych wątpliwości, że budowany obiekt w części leży w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, a zatem Starosta Puławski nie miał prawa wydać pozwolenia na budowę budynku bez uzyskania pozwolenia konserwatora.

Indywidualna zmiana planu ma znaleźć finał na najbliżej sesji. Ostatniej przed wyborami. Zaangażowanie w uchwalenie tej zmiany jest imponujące. Szkoda, że na podobne wsparcie nie mogą liczyć mieszkańcy 3/4 gminy, którzy na nowy plan czekają od lat.

KW

 


Oba pisma znajdują się poniżej:

Pismo Stowarzyszenia Genius Loci do LWKZ ws. „rotacyjnego”

Odpowiedź LWKZ


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.